Súťažné podmienky

Úplné pravidlá súťaže „Veľká MARK súťaž“
Slovenská republika

Cieľom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel súťaže „Veľká MARK súťaž“ (ďalej len „Súťaž“). Tieto pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej Súťaže. Tieto pravidlá môžu byť pozmenené iba formou písomných dodatkov k tomuto dokumentu.

 1. Usporiadateľ Súťaže:

Usporiadateľom Súťaže s názvom "Veľká MARK súťaž" (ďalej len „Súťaž") je spoločnosť MARK Cosmetics s.r.o. so sídlom Kopčianska 80, 851 01 Bratislava, IČO: 51 724 081, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 132820/B (ďalej len „Usporiadateľ"). Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len "Pravidlá"). Cieľom Súťaže je podpora a propagácia služieb. Usporiadateľa za účelom uplatnenia na relevantnom trhu.

 1. Miesto a čas konania Súťaže:

Súťaž prebieha v termíne od 17. septembra 2018 do 7. októbra 2018 spoločne na území Českej republiky a Slovenskej republiky (ďalej len „čas konania Súťaže“ a „miesto konania Súťaže“). Výhry v súťaži sú spoločné pre Českú republiku a Slovenskú republiku. Tieto pravidlá upravujú podmienky Súťaže vo vzťahu k súťažiacim/spotrebiteľom s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky.

 1. Účastníci Súťaže:

Účastníkom Súťaže sa na účely týchto pravidiel rozumie fyzická osoba:

 • s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky,
 • ktorá má viac ako 15 rokov,
 • ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa pravidiel s výnimkou:
  • zamestnancov Usporiadateľa a ich blízkych osôb v zmysle ust. §116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník"),
  • osôb, ktoré sú majetkovo alebo personálne /najmä zamestnanci/ prepojené s reklamnými a promotion agentúrami, ktoré vykonávajú činnosti súvisiace so zabezpečením Súťaže vrátane ich blízkych osôb v zmysle ust. §116 Občianskeho zákonníka.
 1. Podmienky Súťaže:

Účastníkom súťaže sa stáva zákazník e-shopu www.markscrub.com, ktorý spraví nákup akéhokoľvek výrobku MARK face and body v čase konania súťaže, v ľubovoľnej hodnote z kategórie:

a na e-shope v košíku pred odoslaním objednávky zaškrtne políčko „Súhlasím so súťažnými podmienkami“.

Pod nákupom sa rozumie celý nákupný proces, tzn. zadanie objednávky, jej zaplatenie a prevzatie. Výherné výrobky budú označené špeciálnou výhernou etiketou, ktorá je umiestnená na zakúpenom produkte. Výherné etikety budú priebežne pod dohľadom umiestňované počas trvania Súťaže na náhodné výrobky. Neoznačené výrobky nevyhrávajú.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo vylúčiť zo Súťaže Účastníka Súťaže, ktorého konanie je v rozpore so všeobecnými platnými zákonmi, porušuje práva tretích osôb a/alebo porušuje autorské práve.

Výhru podľa týchto Pravidiel poskytuje Usporiadateľ.

Účastník Súťaže udeľuje svoj súhlas s účasťou v Súťaži podľa týchto Pravidiel, súhlas so znením Pravidiel bez výhrad a s prípadným prijatím výhry spôsobom podľa Pravidiel. Usporiadateľ Súťaže nie je zodpovedný za technické či programové chyby a omyly vzniknuté počas Súťaže.

 1. Výhry v Súťaži:

Všetky ceny budú náhodným výberom pridelené k jednotlivým výherným označeným etiketám, pričom sa rozdeľujú na:

 1. a) Hlavná výhra

Hlavnou výhrou Súťaže je náhrdelník značky MICHAEL KORS v hodnote 135 eur. Hlavná výhra Súťaže je spoločná pre Českú aj Slovenskú republiku.

 1. b) Okamžité výhry

Okrem hlavnej výhry je do Súťaže zaradených celkovo 60 kusov okamžitých výhier:

- 10 kusov Mäkučká osuška MARK

- 10 kusov MARK mydlo s aktívnym uhlím na problematickú pleť

- 20 kusov MARK darčeková poukážka v hodnote 20 EUR

- 20 kusov MARK Fusakle - dámske podkolienky

Okamžité výhry Súťaže sú spoločné pre Českú aj Slovenskú republiku.

Hlavná výhra a okamžité výhry budú v čase a mieste trvania Súťaže pribalené a zaslané s výrobkom označeným výhernou etiketou ako súčasť objednávky.

 1. Oznámenie výsledkov Súťaže:

Výhercovia získavajú výhry Súťaže okamžite. Výherca hlavnej ceny bude oznámený aj prostredníctvom príspevku na Facebook profile MARK face and body, v ktorom bude uvedené číslo výhernej objednávky.

Usporiadateľ má právo vyradiť Účastníka Súťaže v prípade podozrenia z porušenia pravidiel Súťaže alebo použitia neregulárnych postupov.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre danú výhru boli splnené alebo nie. Výhru nemôže vyhrať Účastník Súťaže, ktorý nesplnil, aj keď iba čiastočne, podmienky stanovené pre výhru.

 1. Osobné údaje

Každý Účastník udeľuje svojou účasťou v Súťaži súhlas k tomu, že jeho osobné údaje v rozsahu akom sú prístupné na e-shope www.markscrub.com, na ktorej sa Účastník zapojil do Súťaže, môžu byť použité primeraným spôsobom v marketingovej komunikácii Usporiadateľa a uchovávané počas zmluvného vzťahu. Spracovanie údajov môže byť vykonávané prostredníctvom tretích osôb. Súhlas je udelený dobrovoľne na dobu neurčitú a môže byť kedykoľvek odvolaný písomnou formou na adresu sídla správcu.

Účastník Súťaže má práva podľa § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, t. j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely. Odvolanie súhlasu voči jednému z uvedených subjektov nemá vplyv na trvanie súhlasu udeleného druhému z nich.

Účastník Súťaže berie na vedomie a súhlasí s tým, že Usporiadateľ alebo sprostredkovatelia v rozsahu podmienok dohodnutých s Usporiadateľom sú oprávnení používať automatizované, čiastočne automatizované alebo iné ako automatizované prostriedky spracúvania, zhromažďovať, spracúvať (v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov) a používať Údaje v súlade s právnym poriadkom SR.

 1. Dane

Usporiadateľ nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Výherca nemá právny nárok na zámenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie. Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné podľa platnej právnej úpravy vymáhať súdnou cestou.

 1. Osobitné ustanovenia

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zrušenie Súťaže, na zmenu pravidiel Súťaže, dĺžku trvania ako aj podmienky Súťaže, najmä, ale nie výlučne, dátum vyhlásenia výsledkov, počet výhercov, ako aj druh výhry. Zmenu pravidiel a podmienok Súťaže Usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi Súťaže v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry/ceny alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie (výmenou ceny za peniaze sa rozumie aj výmena ceny za cenný papier, nehnuteľnosť, vklad na vkladnej knižke alebo poistenia a pod.).

Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné. Na Výhru sa nevzťahujú ustanovenia § 612 až 627 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci Súťaže svoj súhlas spravovať sa týmito Pravidlami.

V Bratislave, 17.9.2018

MARK Cosmetics s.r.o.