Súťaže

Všeobecné pravidlá platné pre všetky moje Facebookové a Instagramové súťaže.

1. Usporiadateľ Súťaže:

1. Usporiadateľom Facebookových a Instagramových súťaží je spoločnosť Forward Group s.r.o. so sídlom Ivánska 6, 90045 Malinovo, IČO: 51 724 081, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava 1, oddiel Sro, vložka č.132820/B (ďalej len „Usporiadateľ").

2. Súťaže nie sú žiadnym spôsobom prevádzkované, sponzorované alebo spojené s Facebookom či Instagramom a Facebook a Instagram za ich priebeh neručia. Informácie poskytnuté v rámci súťaží poskytujete Účastník Usporiadateľovi a spoločnosti Facebook a Instagram nebudú nijako sprístupnené. Všetky otázky, komentáre alebo sťažnosti týkajúce sa súťaží musia byť smerované Usporiadateľovi súťaže, nie Facebooku.

3. Konkrétny výber výhercu sa pri jednotlivých súťažiach môže líšiť. Spôsob výberu vždy určujú doplňujúce pravidlá uvedené v súťažnom príspevku.

4. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo, bez nároku na náhradu, akciu a marketingovú súťaž odložiť, prerušiť alebo zrušiť alebo jednostranne zmeniť alebo doplniť jej pravidlá po celý čas jej trvania, a to tak, že každá táto zmena bude vyhlásená na facebookovom profile MARK face and body, čím nadobúda účinnosť voči Usporiadateľovi aj Účastníkom súťaže.

2. Miesto konania Súťaže:

Súťaž prebieha na Facebook fanpage Usporiadateľa https://www.facebook.com/scrubmark/ alebo na Instagramovom profiile Usporiadateľa https://www.instagram.com/scrub_mark/.

3. Účastníci Súťaže:

Účastníkom Súťaže sa na účely týchto pravidiel rozumie fyzická osoba:
  • s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky,
  • ktorá má viac ako 15 rokov,
  • ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa pravidiel s výnimkou:
  • o zamestnancov Usporiadateľa a ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník"),
  • o osôb, ktoré sú majetkovo alebo personálne /najmä zamestnanci/ prepojené s reklamnými a promotion agentúrami, ktoré vykonávajú činnosti súvisiace so zabezpečením Súťaže vrátane ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 Občianskeho zákonníka.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo vylúčiť zo Súťaže Účastníka Súťaže, ktorého konanie je v rozpore so všeobecnými platnými zákonmi, porušuje práva tretích osôb, porušuje autorské práve, prípadne Účastníka Súťaže, ktorý do Súťaže pošle fotku/video vyobrazujúcu nahotu alebo fotku/video s inak nevhodným obsahom. Usporiadateľ Súťaže nie je zodpovedný za technické či programové chyby a omyly vzniknuté počas Súťaže.

6. Oznámenie výsledkov Súťaže:

Výhercu bude s oznámením o výhre kontaktovať zamestnanec Forward Group s.r.o. alebo povereným zástupcom v priebehu 14 pracovných dní od ukončenia hlasovania.

Výherca bude informovaný o výhre prostredníctvom postu na Facebook profile MARK face and body, v ktorom bude označený užívateľským menom, s ktorým sa zapojil do Súťaže.

Usporiadateľ má právo vyradiť Účastníka Súťaže v prípade podozrenia z porušenia pravidiel Súťaže alebo použitia neregulárnych postupov.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre danú výhru boli splnené alebo nie. Výhru nemôže vyhrať Účastník Súťaže, ktorý nesplnil, aj keď iba čiastočne, podmienky stanovené pre výhru.

Ak Výherca neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, odoprie súhlas, resp. nesplní inú podmienku podľa týchto pravidiel, výhru získava Účastník Súťaže, ktorého fotka počas hlasovania dostane druhý najvyšší počet lajkov.

7. Osobné údaje

Každý Účastník udeľuje svojou účasťou v Súťaži súhlas k tomu, že jeho osobné údaje v rozsahu akom sú prístupné verejnosti na sociálnej sieti, na ktorej sa Účastník zapojil do Súťaže, môžu byť použité primeraným spôsobom v marketingovej komunikácii Usporiadateľa a uchovávané počas zmluvného vzťahu. Spracovanie údajov môže byť vykonávané prostredníctvom tretích osôb. Súhlas je udelený dobrovoľne na dobu neurčitú a môže byť kedykoľvek odvolaný písomnou formou na adresu sídla správcu.

Účastník Súťaže má práva podľa § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, t. j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely. Odvolanie súhlasu voči jednému z uvedených subjektov nemá vplyv na trvanie súhlasu udeleného druhému z nich.

Účastník Súťaže berie na vedomie a súhlasí s tým, že Usporiadateľ alebo sprostredkovatelia v rozsahu a podmienok dohodnutých s Usporiadateľom sú oprávnení s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania zhromažďovať, spracúvať (v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov) a používať Údaje v súlade s právnym poriadkom SR. Účastník dáva účasťou v Súťaži Usporiadateľovi Súťaže v súlade s § 12 Občianskeho zákonníka súhlas s vyhotovením a použitím svojej podobizne, svojich písomných prejavov, obrazových snímok a obrazových a zvukových záznamov týkajúcich sa jeho osoby alebo prejavov osobnej povahy zaobstaraných Usporiadateľom v súvislosti s usporiadaním Súťaže a odovzdávaním hlavnej výhry (ďalej len „Snímok") pre komerčné a preukazné účely na všetkých komunikačných médiách bez ohľadu na ich povahu a určenie všetkými obvyklými spôsobmi, s ich následnou úpravou a s ich prípadným spojením s inými dielami alebo zaradením do súborného diela. Účastník Súťaže udeľuje Usporiadateľovi tento súhlas bez vecného, časového, množstvového a územného obmedzenia a môže ho kedykoľvek odvolať. Tento súhlas sa vzťahuje aj na tretie osoby, ktorým Usporiadateľ Snímok v súlade s jeho určením poskytne.

8. Dane

Usporiadateľ nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Výherca nemá právny nárok na zámenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie. Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné podľa platnej právnej úpravy vymáhať súdnou cestou.

9. Osobitné ustanovenia

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel Súťaže, na zrušenie Súťaže, dĺžku trvania ako aj podmienky Súťaže, najmä, ale nie výlučne, dátum vyhlásenia výsledkov, počet výhercov, ako aj druh výhry. Zmenu pravidiel a podmienok Súťaže Usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi Súťaže v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry/ceny alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie (výmenou ceny za peniaze sa rozumie aj výmena ceny za cenný papier, nehnuteľnosť, vklad na vkladnej knižke alebo poistenia a pod.).

Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné. Na Výhru sa nevzťahujú ustanovenia § 612 až 627 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci Súťaže svoj súhlas spravovať sa týmito Pravidlami.