Pravidlá Súťaže "Napíš recenziu a vyhraj ruksak FURLA"

Pravidlá Súťaže "Napíš recenziu a vyhraj ruksak FURLA":

1. Usporiadateľ Súťaže:

Usporiadateľom Súťaže s názvom "Napíš recenziu a vyhraj ruksak FURLA" (ďalej len „Súťaž") je spoločnosť MARK Cosmetics s.r.o., so sídlom Kopčianska 80, 851 01 Bratislava, IČO: 51 724 081, zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.:132820/B (ďalej len „Usporiadateľ"). Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len "Pravidlá").

Cieľom Súťaže je podpora a propagácia služieb Usporiadateľa za účelom uplatnenia na relevantnom trhu.

2. Miesto a čas konania Súťaže:

Súťaž prebieha v termíne od 3. januára 2020 do 31. januára 2020 na území Slovenskej republiky (ďalej len „Čas konania Súťaže“ a „Miesto konania Súťaže“). Výhra v súťaži je jedna pre Slovenskú republiku.

3. Účastníci Súťaže:

Účastníkom Súťaže sa na účely týchto pravidiel rozumie fyzická osoba:

  • s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky,
  • ktorá má viac ako 15 rokov,
  • ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa pravidiel s výnimkou:
    • zamestnancov Usporiadateľa a ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník"),
    • osôb, ktoré sú majetkovo alebo personálne (najmä zamestnanci) prepojené s reklamnými a promotion agentúrami, ktoré vykonávajú činnosti súvisiace so zabezpečením Súťaže vrátane ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 Občianskeho zákonníka.

4. Priebeh Súťaže:

Súťaž bude prebiehať od 3.1.2020 do 31.1.2020. Usporiadateľ vyhlási výsledky Súťaže 3.2.2020.

5. Podmienky Súťaže:

Účastníkom súťaže sa stáva zákazník e-shopu www.markscrub.com, ktorý napíše recenziu na facebookovej stránke MARK face and body

Hlavnou cenou Súťaže je Ruksak FURLA FORTUNA S BACKPACK v hodnote 450 EUR.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo vylúčiť zo Súťaže Účastníka Súťaže, ktorého konanie je v rozpore so všeobecnými platnými zákonmi, porušuje práva tretích osôb a/alebo porušuje autorské práve.

Výhru podľa týchto Pravidiel poskytuje Usporiadateľ.

Účastník Súťaže udeľuje svoj súhlas s účasťou v Súťaži podľa týchto Pravidiel, súhlas so znením Pravidiel bez výhrad a s prípadným prijatím výhry spôsobom podľa Pravidiel. Usporiadateľ Súťaže nie je zodpovedný za technické či programové chyby a omyly vzniknuté počas Súťaže.

6. Oznámenie výsledkov Súťaže:

Výherca Súťaže bude určený náhodným výberom zo všetkých Účastníkov Súťaže, ktorí splnia podmienky pre zaradenie do Súťaže. Výherca bude oznámený v deň žrebovania (3.2.2020) prostredníctvom príspevku na Facebook/Instagram profile MARK face and body, v ktorých bude uvedená výherná recenzia.

Následne bude výherca kontaktovaný Usporiadateľom alebo povereným zástupcom, a to v priebehu 14 pracovných dní od uverejnenia výsledkov Súťaže.

Usporiadateľ má právo vyradiť Účastníka Súťaže v prípade podozrenia z porušenia pravidiel Súťaže alebo použitia neregulárnych postupov.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre danú výhru boli splnené alebo nie. Výhru nemôže vyhrať Účastník Súťaže, ktorý nesplnil, aj keď iba čiastočne, podmienky stanovené pre výhru.

7. Osobné údaje

Každý Účastník udeľuje svojou účasťou v Súťaži súhlas k tomu, že jeho osobné údaje v rozsahu akom sú prístupné verejnosti na sociálnej sieti, na ktorej sa Účastník zapojil do Súťaže, môžu byť použité primeraným spôsobom v marketingovej komunikácii Usporiadateľa a uchovávané počas zmluvného vzťahu. Spracovanie údajov môže byť vykonávané prostredníctvom tretích osôb. Súhlas je udelený dobrovoľne na dobu neurčitú a môže byť kedykoľvek odvolaný písomnou formou na adresu sídla správcu.

Účastník Súťaže má práva podľa § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, t. j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely. Odvolanie súhlasu voči jednému z uvedených subjektov nemá vplyv na trvanie súhlasu udeleného druhému z nich.

Účastník Súťaže berie na vedomie a súhlasí s tým, že Usporiadateľ alebo sprostredkovatelia v rozsahu podmienok dohodnutých s Usporiadateľom sú oprávnení používať automatizované, čiastočne automatizované alebo iné ako automatizované prostriedky spracúvania, zhromažďovať, spracúvať (v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov) a používať Údaje v súlade s právnym poriadkom SR. Účastník dáva účasťou v Súťaži Usporiadateľovi Súťaže v súlade s § 12 Občianskeho zákonníka súhlas s vyhotovením a použitím svojej podobizne, svojich písomných prejavov, obrazových snímok a obrazových a zvukových záznamov týkajúcich sa jeho osoby alebo prejavov osobnej povahy zaobstaraných Usporiadateľom v súvislosti s usporiadaním Súťaže a odovzdávaním hlavnej výhry (ďalej len „Snímok") pre komerčné a preukazné účely na všetkých komunikačných médiách bez ohľadu na ich povahu a určenie všetkými obvyklými spôsobmi, s ich následnou úpravou a s ich prípadným spojením s inými dielami alebo zaradením do súborného diela. Účastník Súťaže udeľuje Usporiadateľovi tento súhlas bez vecného, časového, množstevného a územného obmedzenia a môže ho kedykoľvek odvolať. Tento súhlas sa vzťahuje aj na tretie osoby, ktorým Usporiadateľ Snímok v súlade s jeho určením poskytne.

8. Dane

Usporiadateľ nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Výherca nemá právny nárok na zámenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie. Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné podľa platnej právnej úpravy vymáhať súdnou cestou.

9. Osobitné ustanovenia

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zrušenie Súťaže, na zmenu pravidiel Súťaže, dĺžku trvania ako aj podmienky Súťaže, najmä, ale nie výlučne, dátum vyhlásenia výsledkov, počet výhercov, ako aj druh výhry. Zmenu pravidiel a podmienok Súťaže Usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi Súťaže v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry/ceny alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie (výmenou ceny za peniaze sa rozumie aj výmena ceny za cenný papier, nehnuteľnosť, vklad na vkladnej knižke alebo poistenia a pod.).

Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné. Na Výhru sa nevzťahujú ustanovenia § 612 až 627 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci Súťaže svoj súhlas spravovať sa týmito Pravidlami.

V Bratislave, 2.1.2020

MARK Cosmetics s.r.o.